Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung chi tiết như sau:

Thời gian và địa điểm

         - Thời gian : 8h ngày 24/06/2022

        - Địa điểm: Hội trường Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Nội dung đại hội:

          -  Họp ĐHĐCĐ thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời).

    Điều kiện tham dự đại hội

          -  Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 25/05/2022.

          -  Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

Đăng ký tham dự Đại hội:

          Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 21/06/2022 thông qua các hình thức: fax, mail, điện thoại hoặc gửi thư theo địa chỉ:

          Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

          Tel: (84-24) 22232414   - Fax: (84-4) 35520401           – Email: codong@simco.vn

          Quý Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

          Thông báo này thay cho thư mời họp.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN LƯƠNG PHƯƠNG

Một số tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông 2022

-  Giấy ủy quyền

-  Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ

- Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty

- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tờ trình

1. Tờ trình Báo cáo tài chính

2. Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

3. Tờ trình V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

4. Tờ trình Thông qua ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

5. Tờ trình V/v sửa đổi và tổ chức hoạt động của công ty

6. Tờ trình V/v thay đổi một số ngành nghề kinh doanh và chủ trương nới room và nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Sơ yếu lý lịch Ngô Đức Anh

- Sơ yếu lý lịch Lê Quang Huy

Phụ lục

- Phụ lục 1 - Điều lệ công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

- Phụ lục 2 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Phụ lục 3 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị