Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

03/06/2024

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : 08h ngày 26/06/2024

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Nội dung đại hội:

- Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo).

3. Điều kiện tham dự đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2024.

- Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

4. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 20/6/2024 thông qua các hình thức: điện thoại, email,  hoặc gửi thư theo địa chỉ:

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-24) 2223 2414                                 Email: tchc@simco.vn

Quý Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND/CCCD, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

Thông báo này thay cho thư mời họp.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                      Lê Quang Huy

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội 

Thông báo đề cử/ ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024- 2029 

Đơn đề cử/ ứng cử  HĐQT, BKS 

Sơ yếu lý lịch của người được đề cử/ ứng cứ HĐQT, BKS