mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

          Ngày 20/4/2018, Công ty CP SIMCO Sông Đà đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội khai mạc vào hồi 9h00, tại Hội trường tầng 7, tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội có 20 cổ đông, đại diện cho 19.175.057 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

          Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao từ 99,91% trở lên bao gồm các nội dung:

          1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty CP SIMCO Sông Đà;

          2. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018;

          3. Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2018;

          4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

          5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

          6. Tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018;

          7. Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

          8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP SIMCO Sông Đà đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông: Nguyễn Thiện Mỹ - Phó chủ tịch HĐQT, phó Tổng giám đốc - Thông qua nội dung chương trình Đại hội

 

Ông: Nguyễn Sĩ Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018

 

Ông: Nguyễn Ngọc Quyền - TV HĐQT; Tổng giám đốc công ty - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.