mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (SIMCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. Thời gian: Từ 07h30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2011.

2. Địa điểm:  Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, tp Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2010.

- Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010, phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011.

- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2011.

- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

5. Đăng ký tham dự đại hội: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 04/04/2011 bằng cách gửi Phiếu xác nhận tham dự đại hội đến công ty qua đường bưu điện, Fax, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được uỷ quyền tham dự đại hội).

Đề nghị quý cổ đông vui lòng kích vào đây để lấy mẫu “Phiếu xác nhận tham dự đại hội”, “Giấy uỷ quyền” 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

      Chu Minh Tuấn 

 

Quý cổ đông vui lòng kích chuột vào các phần dưới đây để xem chi tiết:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2010.

- Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010, phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011.

- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.