mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nội dung chi tiết như sau:

  1. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian : 8h ngày 30/06/2021

          - Địa điểm: Hội trường Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

  1. Nội dung đại hội:

          - Họp ĐHĐCĐ thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời).

  1. Điều kiện tham dự đại hội

          - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2021.

          - Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

  1. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.
  2. Đăng ký tham dự Đại hội:

          Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 26/06/2021 thông qua các hình thức: fax, mail, điện thoại hoặc gửi thư theo địa chỉ:

          Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

          Tel: (84-4) 35520402  - Fax: (84-4) 35520401           – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Quý Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

          Lưu ý: Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 tự trang bị khẩu trang y tế, khai báo y tế và đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Nhà nước và của Công ty trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

            Thông báo này thay cho thư mời họp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký) 

  NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Một số tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

          -  Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 

          -  Chương trình ĐHCĐ năm 2021

          -  Quy chế tổ chức ĐHCĐ năm 2021 

          - Tờ trình Báo cáo tài chính 

          -  Tờ trình kiểm toán 

          - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 

          - Tờ trình đầu tư 

          - Tờ trình bầu bổ sung HĐQT 

          - Tờ trình dưng hoạt động 

          - Tờ trình thay đổi điều lệ 

          - Tờ trình ban hành quy chế HĐQT 

          - Tờ trình ban hành quy chế BKS 

          - Quy chế bầu thành viên HĐQT 

          -  Đơn ứng cử TV HĐQT 

          - Đề cử Thành viên hội đồng quản trị 

          -  Báo cáo của Hội đồng quản trị 

          Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 

          Báo cáo của Ban kiểm soát 

          - Điều lệ công ty cổ phần SIMCO Sông Đà 

          -  Quy chế nội bộ về quản trị công ty

          Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

          - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

          - Sơ yếu lý lịch của ông Trần Mạnh Hòa