mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung chi tiết như sau:

   1. Thời gian và địa điểm

          -  Thời gian : 8h ngày 22/06/2020

          -  Địa điểm: Hội trường Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

   2. Nội dung đại hội:

          - Họp ĐHĐCĐ thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời).

   3. Điều kiện tham dự đại hội

          - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 01/06/2020.

          - Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

   4. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

   5. Đăng ký tham dự Đại hội:

          Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 19/06/2020 thông qua các hình thức: fax, mail, điện thoại hoặc gửi thư theo địa chỉ:

          Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

          Tel: (84-4) 35520402  - Fax: (84-4) 35520401           – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

          Thông báo này thay cho thư mời họp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Một số tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Giấy ủy quyền

2. Chương trình đại hội đồng cổ đông 2020 

3. Quy chế tổ chức đại hội cổ đông

4. Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội cổ đông

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

7. Báo cáo của Tổng giám đốc

8. Báo cáo của Ban kiểm soát

9. Tờ trình

9.1 Tờ trình V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

9.2 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

9.3 Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

9.4 Tờ trình v.v Thông qua ủy quyền cho HĐQT thay mặt đaị hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ 

9.5 Tờ trình V.v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

10. Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Hữu Thảo

Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Đức Quân

10. Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thị Hồng Dịu