mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 2.100.000 CP

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 2.100.000 CP

          - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
          - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
          - Mã chứng khoán: SDA
          - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
          - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.100.000 CP 
          - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.100.000 CP
          - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.100.000 CP (tỷ lệ 8,01%)
          - Ngày bắt đầu giao dịch: 10/04/2020
          - Ngày kết thúc giao dịch: 17/04/2020