mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Trường Cao Đẳng Nghề

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Nội dung chi tiết như sau:

  1. Thời gian và địa điểm

         - Thời gian : 8h30 ngày 20/04/2018

         - Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

  1. Nội dung đại hội:

         -  Họp ĐHĐCĐ thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời).

  1. Điều kiện tham dự đại hội

         -  Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2018.

         - Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

  1. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.
  2. Đăng ký tham dự Đại hội:

         Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 17/04/2018 thông qua các hình thức: fax, mail, điện thoại hoặc gửi thư theo địa chỉ:

         Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

         Tel: 0435520402         - Fax: 0435520401      – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

          Thông báo này thay cho thư mời họp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký) 

 NGUYỄN SĨ HIỂN 

 

Một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

          - Chương trình đại hộị đồng cổ đông thường niên năm 2018 

          -  Giấy ủy quyền

          - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018

          - Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2018

          - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018

          - Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2017 và kế hoạch năm 2018

          - Báo cáo của Ban kiểm soát

          - Tờ trình V.v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm năm 2017

          - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

          - Tờ trình V.v thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018. 

         - Tờ trình V.v Thông qua ủy quyền cho HĐQT thay mặt đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ 

          - Tờ trình V.v Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty