mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          Sáng 28/4/2017, Công ty CP SIMCO Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội khai mạc vào hồi 9h00, tại Hội trường tầng 7, tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố  Hà Nội.

          Tham dự Đại hội có 34 cổ đông,  đại diện cho 19.739.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,32% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao từ 99,67% trở lên, bao gồm các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và các tờ trình đại hội của Hội đồng quản trị công ty.

          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 12h30 cùng ngày.

          Các tài liệu liên quan:

          -  Biên bản họp  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

 Ông: Nguyễn Sĩ Hiển - Chủ tịch HĐQT báo cáo về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016

 

  

                           Ông: Nguyễn Ngọc Quyền - Tổng giám đốc công ty

                 Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

 

  
Bà: Nguyễn Thị Hường - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016