mat ong nguyen chat cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian : 8h30 ngày 28/04/2017

          - Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mớiVạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Nội dung đại hội:

          - Họp ĐHĐCĐ thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm ).

3. Điều kiện tham dự đại hội

        - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 11/04/2017.

        - Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

4. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

          Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 25/04/2017 thông qua các hình thức: fax, mail, điện thoại hoặc gửi thư theo địa chỉ:

           Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

            Tel: 04.35520402        - Fax: 04.35520401     – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền tham dự đại hội)

            Thông báo này thay cho thư mời họp.

                                                                                                         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CHỦ TỊCH

        (Đã ký)

       Nguyễn Sĩ Hiển

Một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

     - Chương trình đại hội cổ đông;

     - Giấy ủy quyền;

     -  Quy chế tổ chức Họp đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017;

     - Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

     - Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;

     -  Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;

     - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

     - Tờ trình:

       1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 

       2. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

       3. DTờ trình Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty

     4. Tờ trình Thông qua Ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ